وضعیت ثبت نام ها

نام گروه ثبت نام شده
گروه 1: شنبه 8 - 9:30 1
گروه 2: شنبه 9:30 - 11 0
گروه 3: شنبه 11 - 12:30 3
گروه 4: شنبه 13:30 - 15 0
گروه 5: شنبه 15 - 16:30 1
گروه 6: یک شنبه 8 - 9:30 0
گروه 7: یک شنبه 9:30 - 11 0
گروه 8: یک شنبه 13:30 - 15 1
گروه 9: یک شنبه 15 - 16:30 0
گروه 10: یک شنبه 16:30 - 18 2
گروه 11: سه شنبه 9:30 - 11 1
گروه 12: سه شنبه 13:30 - 15 2
گروه 13: سه شنبه 15 - 16:30 0
گروه 14: چهارشنبه 8 - 9:30 3
گروه 15: چهارشنبه 9:30 - 11 2
گروه 16: چهارشنبه 15 - 16:30 2