وضعیت ثبت نام های کلاس دکتر نقش

نام گروه ثبت نام شده
گروه 1 : دوشنبه 9:30 - 8 2
گروه 2 : دوشنبه 11 - 9:30 1
گروه 3 : دوشنبه 16:30 - 15 0
گروه 4 : یکشنبه 16:30 - 18 4